Przejdź do treści

Nowe zasady wycinki drzew

  • przez

Nowe zasady wycinki drzew.

Dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.Wraz z nią zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące wycinki drzew na gruntach prywatnych.Generalnie zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela lub posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości). Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator budynków.Jednakże zasada ta doznaje ograniczenia. Zgodnie z nowelizację ustawy o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa, jeżeli obwód jego pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli planowane do wycięcia drzewo, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wyżej podane wartości, to właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta, woj. konserwator budynków) ma 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia na dokonanie oględzin, celem ustalenia: nazwy gatunku drzewa, oraz obwodu pnia. Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin, organ w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Drzewo możemy usunąć jeśli właśnie w tym terminie (14 dni), organ nie wniósł sprzeciwu (tzw. „milcząca zgoda”).

Jednakże przepisy umożliwiają przyspieszenie procedury, bowiem organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia nas do niezwłocznego usunięcia drzewa.

Należy jednak pamiętać, że możliwość usunięcia drzewa jest ograniczona w czasie. Mamy na to 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin. W przypadku nieusunięcia drzewa w tym terminie, może to nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jakie mogą być przyczyny sprzeciwu organu?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa na:

– nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

– na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– na terenach objętych formami ochrony przyrody

Organ wniesienie sprzeciw również w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania go za pomnik przyrody, a także jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie.

Co ważne, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.

Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

Radca prawny Joanna Jachymiak – Rogala