Przejdź do treści

Pełnomocnictwo a śmierć członka zarządu spółki z o.o.

  • przez

Czy śmierć członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prawna jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organem reprezentującym sp. z o.o. jest Zarząd. Tym samym do kompetencji zarządu jako organu reprezentującego spółkę jest również udzielanie pełnomocnictw. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zgodnie z art. 101 § 2 k.c. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Tym samym zdarzeniem prawnym powodującym wygaśnięcie pełnomocnictwa jest śmierć mocodawcy lub pełnomocnika. W przypadku Spółki to spółka jako osoba prawna jest mocodawcą. Na równi ze śmiercią osoby fizycznej traktować należy ustanie (rozwiązanie, likwidację) osoby prawnej. Z powyższego wynika, że śmierć albo odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje, że udzielone prawidłowo pełnomocnictwo wygasa. Natomiast dopiero utrata bytu prawnego przez osobę prawną w tym wypadku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje wygaśnięciem pełnomocnictwa.

radca prawny Stanisław Proszak