Przejdź do treści

Rozwiązanie umowy o pracę z Ukraińcem wykonującym obowiązek obronny

  • przez

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Może ono zostać wręczone drugiej stronie stosunku pracy osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty.

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem wykonującym obowiązek obronny w Ukrainie wydaje się problematyczne. Jeżeli nie jest możliwe kontynuowanie stosunku pracy z Ukraińcem z uwagi na wykonywanie przez niego obowiązku obronnego, pracodawca ma możliwość rozwiązania stosunku pracy. Korzystniejsze z punktu widzenia pracownika pozostaje rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. W przypadku konieczności podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy, można podać fakt braku świadczenia pracy przez pracownika. W okresie wypowiedzenia istnieje możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, niemniej w okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Obecnie jednak nie można uznać, że zaniechanie odbioru korespondencji po jednokrotnym lub dwukrotnym awizowaniu będzie uznawane za skuteczne doręczenie pisma. Art. 98 ust. 1 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiesza tzw. „fikcję doręczeń”. Żeby doszło do skutecznego rozwiązania umowy konieczny jest więc faktyczny odbiór pisma i posiadanie potwierdzenia odbioru. Zatem w przypadku braku doręczenia wypowiedzenia, nie ma możliwości rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

W przypadku braku świadczenie pracy z uwagi na nieobecność pracownika, forma rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest korzystniejsza. Pracodawca jednak ma możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a to niestawiennictwa w miejscu pracy i świadczenia pracy.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rozwiązaniem stosunku pracy z wypowiedzeniem, czy bez, aktualność zachowują uwagi dotyczące trybu doręczeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia. Powyższe powoduje, że aktualność zachowują ww. regulacje.Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę może też zostać doręczone za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego elektronicznego podpisu. Takie oświadczenie jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Niemniej w warunkach, w których pracodawca ma świadomość, że pracownik wykonuje obowiązek obronności, co z dużą dozą prawdopodobieństwa uniemożliwia doręczenie mu wypowiedzenia drogą e-mail, zastosowanie takiej formy może wydawać się nieracjonalne.